Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Operation Inherent Resolve 
Hercules transportfly C-130J-30
 

Danmarks bidrag til kampen mod ISIL 

Operation Inherent Resolve

Danmark bidrager til den internationale koalition til kampen mod Terrorbevægelsen ISIL (Islamisk Stat i Irak og Levanten).

ISIL erobrede i 2013 store områder i Irak og Syrien. Bevægelsen begik systematiske overgreb på befolkningen og drev flere millioner mennesker på flugt. ISIL har også angrebet og inspirerer til angreb mod både militære og civile mål i og uden for regionen. FNs Sikkerhedsråd har i resolution 2249 (2015) slået fast, at ISIL udgør en global trussel af hidtil uset karakter mod international fred og sikkerhed.

Siden oprettelsen i 2014 har den internationale koalition gennem støtte til de irakiske sikkerhedsstyrker i Irak og koalitionens partnere i Syrien bidraget til at befri næsten alt territorium, som ISIL tidligere kontrollerede. Bevægelsen udgør dog fortsat en alvorlig trussel mod befolkningerne i flere lande i Mellemøsten og Nordafrika samt mod international, herunder dansk, sikkerhed. ISIL kontrollerer stadig lommer i både Irak og Syrien og udgør fortsat en alvorlig trussel lokalt, regionalt og globalt.

Med befrielsen af de ISIL-kontrollerede områder gik koalitionens militære kampagne ind i en fase, hvor fokus primært er på kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker, så de selv kan opretholde sikkerheden i landet og imødegå truslerne fra ISIL. Den internationale koalition, herunder Danmark, støtter den irakiske regering i bestræbelserne på at fastholde de tilbageerobrede områder og genetablere det irakiske samfund.

Den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL er globalt repræsenteret og tæller i dag 74 medlemmer, heraf flere fra regionen samt bl.a. NATO og EU.

Det folkeretlige grundlag for det danske militære bidrag er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-pagtens artikel 51.Aktuelt består det danske bidrag af:

 • Et kapacitetsopbygningsbidrag, hvor danske soldater rådgiver, uddanner og træner irakiske sikkerhedsstyrker. Bidraget omfatter i alt omkring 180 personer (Læs mere her under).
 • Et stabsbidrag, der indgår i koalitionens hovedkvarterer i regionen, herunder lufthovedkvarteret. Bidraget omfatter 15 personer.
 • Et radarbidrag, der bidrager til koalitionens luftoperationer. Bidraget består af en mobil radar placeret på Al Asad luftbasen og op til ca. 20 personer, herunder operatører udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. 
 • Et dansk kirurghold, der består af en militær chef, fire læger, tre sygeplejersker og fire militært uddannede sundhedsmedarbejdere (medics). Under udsendelsen skal de modtage svært tilskadekomne og udføre kirurgi, så de tilskadekomne kan stabiliseres før transport til egentlige hospitaler. Holdet er udsendt fra august og seks måneder frem.
 • Et dansk deployerbart kommunikationsmodul-bidrag (DCM) på 22 mand er udsendt til NATO’s træningsmission i Irak til opbygningen af missionens IT- og kommunikationsinfrastruktur. Bidrager et udsendt fra slutningen af august og fire måneder frem.
 • Et C130J Hercules-transportfly og et detachement på ca. 30 soldater. Flyet har base på Ali Al Salem Air Base i Kuwait. Det danske Hercules-fly skal støtte den internationale koalition med blandt andet almindelig lufttransport, nedkastning af forsyninger til styrker på jorden, samt evakuering af syge og sårede.

Læs opdateringer fra de danske bidrag til kampen mod ISIL og andre danske enheder i internationale missioner i de ugentlige Mission Updates, som findes under internationale nyheder.


Kapacitetsopbygning
Det danske militære kapacitetsopbygningsbidrag inklusive logistikbidrag er på i alt ca. 150 personer. Bidraget er udsendt med henblik på kapacitetsopbygning (rådgivning, træning og uddannelse mm.) af irakiske og kurdiske sikkerhedsstyrker i Irak. Opgaverne løses i samarbejde med amerikanske samarbejdspartnere og det danske kontingent er underlagt en amerikansk chef, mens den danske forsvarschef har fuld kommando over de danske styrker.

Træningen deles op i forskellige faser

 1. Først trækkes enheder på skift ud af kampen, når operationstempoet tillader det, for at modtage et træningsforløb på 3-4 uger med fokus på individuelle færdigheder, lederskab og feltøvelse. Herefter sendes de tilbage i kamp.
 2. I anden omgang kommer enhederne tilbage til træningsfaciliteten i 6-8 uger, hvor de trænes i enhedsramme med fokus på samvirkeøvelser og operationsplanlægning og føring af operationer. Herefter sendes enheden tilbage i kamp.
 3. For at opbygge en varig træningskapacitet ved irakerne etableres et træningscenter, hvor der gennemføres træning af irakiske trænere, der sidenhen skal overtage træningen af de irakiske enheder.

Træningsindsatsen indeholder træningsopgaver på brigadeniveau og under. Den dækker styrke fra den irakiske hær og grænsepolitiet og kurdiske styrker i Irak.


Læs om de enkelte beslutninger om bidrag til kampen mod ISIL her:


Den 27. august 2014
gav Folketinget sit samtykke til, at et dansk militært bidrag stilles til rådighed. Bidraget er en del af den samlede internationale indsats til støtte til Iraks militære indsats mod terrorbevægelsen ISIL og for at bistå myndighederne i Irak med at beskytte civilbefolkningen mod alvorlige overgreb.

Det danske bidrag bestod i første omgang af et C-130J-transportfly (Hercules) med mandskab, der frem til årsskiftet 2014/15, løste transportopgaver til støtte for den amerikanskledede operation i Irak. Opgaverne inkluderede transport af personel, våben, ammunition, materiel og forsyninger til de irakiske og kurdiske styrker samt øvrige samarbejdspartnere.

Den 2. oktober 2014 blev det ligeledes ved en folketingsbeslutning vedtaget at udbygge bidraget. Det udvidede militære bidrag bestod af tre dele:
 1. Et F-16 kampflybidrag, der omfattede ca. 140 personer.
 2. Et stabsbidrag bestående af op til ca. 20 personer. (bidraget er stadig indsat)
 3. Et kapacitetsopbygningsbidrag, inkl. logistikbidrag, som omfatter op til ca. 120 personer (siden udvidet op til 180 soldater). Dette bidrag benævnes Building Partner Capacity (BPC) under Operation Inherent Resolve. (bidraget er stadig indsat)
F-16 kampflybidrag - 2014-2015
Det danske styrkebidrag bestod af fire operative F-16 kampfly samt op til tre F-16 kampfly i logistisk reserve. Bidraget omfattede forbindelses- og stabsofficerer ved relevante hovedkvarterer. F-16-bidraget omfattede op til i alt ca. 140 personer.

I forbindelse med etableringen af styrkebidraget, var der midlertidigt udsendt yderligere personer til udpakning, opstilling, etablering af kommunikationsforbindelser og værksteder mv.

De danske fly var indsat i det fulde spektrum af luftoperationer inden for irakisk territorium, hvilket indebar deltagelse i såvel informationsindhentning som offensive luftoperationer.

Kampflybidraget blev efter et års indsats trukket hjem i oktober 2015. 

Yderligere militære bidrag
I april 2016 vedtog Folketinget at udvide det danske militære bidrag til kampen mod ISIL i Irak og Syrien yderligere. Det nye danske bidrag kom til at omfatte tre dele:

 • Fornyet udsendelse af et F-16-kampfly bidrag bestående af fire operative F16-kampfly og op til tre i logistisk reserve. Dette bidrag omfatter op til ca. 110 personer. Kampfly-bidraget kan sættes ind i det fulde spektrum af luftoperationer. (Bidraget var indsat fra juni til december 2016)
 • Et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker på op til ca. 60 personer inkl. nødvendige støttefunktioner. (Bidraget var indsat fra medio 2016 til medio 2018).
 • Et C130J-transportflybidrag omfattende op til ca. 60 personer afhængigt af konkret placering og muligheden for at trække på eksisterende støttefunktioner. (Bidraget var indsat fra juli til december 2016 og indsættes igen fra 1. oktober 2018).

 

ISIL fakta:

 • ISIL er en trussel såvel regionalt som globalt. ISIL skaber humanitære kriser og store menneskelige lidelser.
 • Danmark indgår i en koalition bestående af en række lande, hvis indsats mod ISIL er nødvendig, og ikke er rettet mod nogen etniske eller sekteriske grupper.
 • ISIL’s ekstreme ideologi, terrorisme, ambitioner og tilsidesættelse af international regler udgør en alvorlig trussel mod Irak og Syrien, men også mod andre lande overalt på kloden.
 • Danmark er en del af en stærk global koalition på en lang række lande, hvis indsats mod ISIL er nødvendig, og ikke er rettet mod nogen etniske eller sekteriske grupper.
 • Koalitionsstyrkernes militære indsats har til formål at gøre det muligt for de irakiske sikkerhedsstyrker at bremse ISIL’s fremrykning og at kunne iværksætte modangreb for at genoprette kontrollen med og herredømmet over irakisk territorium.
 • Kampen mod ISIL er en langvarig indsats på en lang række område. Fly- og landmilitære bidrag er blot nogle af virkemidlerne.

Sidst opdateret 03-12-2018 - kl. 14:26

Hvad er ISIL?


Terrorgruppen hedder på arabisk "al-dawlat al-islamiyya fi al-Iraq wa as-sham", som betyder Den Islamiske Stat i Irak og Levanten.

Deraf kommer navnet ISIL, som gruppen kaldte sig, før den udråbte et kalifat sidst i juni 2014 under navnet Islamisk Stat.

Den vestlige indsats for bekæmpelsen af organisationen hedder for "Operation Inherent Resolve"

Grundlag

Artikler

Links