Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
FN_NATO
 

Rammer for Forsvarets arbejde 

Her findes en oversigt over love, politiske aftaler, organisationer og traktater mv. der er med til at danne rammerne for Forsvarets virke.

 

Lov om Forsvaret

Formålet med Forsvaret fremgår af Lov om Forsvaret. Loven siger:

”Forsvaret skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål: 


  • at forebygge konflikter og krig,
  • at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet,
  • at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.”

Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Forsvarsforlig

Forsvarets udvikling, herunder Forsvarets økonomi, styres blandt andet af politiske aftaler – forsvarsforlig. 

Det gældende forsvarsforlig dækker 2018 - 2023. Aftalen styrker Forsvarets bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse, evnen til at bidrage til internationale operationer, evnen til at varetage Danmarks nationale sikkerhed, indsatsen på cyberområdet samt det statslige redningsberedskab.


NATO

NATO har siden 1949 udgjort en hjørnesten i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. 

Det militære samarbejde i NATO omfatter blandt andet opstilling af fælles hovedkvarterer og militære kapaciteter, udformning af tekniske standarder og fælles procedurer, fælles øvelser og ikke mindst fælles militære operationer.

Forenede Nationer - FN

Danmark er en engageret deltager i FN's arbejde, og Danmark har siden 1948 været en meget aktiv bidragyder til FNs operationer med både militære observatører og egentlige troppebidrag. Omkring 50.000 danske soldater har været udsendt til omkring 30 FN-missioner i Europa, Mellemøsten, Asien og Afrika.

Stabilisering og sikkerhed

Forsvarets opgaver i udlandet fokuserer på andet og mere end deltagelse i militære operationer i krigszoner. Danske soldater og rådgivere bidrager også til at skabe langsigtet stabilitet og forebygge konflikter via stabiliseringsindsatser, hvor der satses på træning, rådgivning og opbygning.

Aftaler og traktater

Danmark er aktiv deltager i en lang række aftaler og traktater, der alle er skabt for at gøre verden til et fredeligere sted.

Danmarks Militærmanual

Forsvaret fik i 2016 en militærmanual. Militærmanualen skal gøre livet lettere for de soldater, der arbejder med Forsvarets planlægning af udsendelse til internationale missioner, men også være et værdifuldt værktøj til uddannelse af planlægningsstabe, chefer og militærjurister.