Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
HJV gruppefører
Fører fra Hjemmeværnet på øvelse i bykamp. Foto: Christian Sundsdal. 

Hvad er Reservestyrken? 

Reservestyrken er det bidrag til den samlede opgaveløsning, der udgøres af personel af reserven og frivillige i Hjemmeværnet. Reservestyrken kan både udgøre et element i en samlet styrkes organisation – som enkeltperson eller i form af mindre eller større enheder – og indtræde til afløsning af fastansatte eller varetage anden midlertidig opgaveløsning.

Personel af reserven har en kontrakt med Forsvaret om tjeneste ved siden af deres primære civile beskæftigelse. Reserven udgøres af personel, der enten har gennemført en reserveuddannelse i Forsvaret eller som tidligere har været fastansat. 
Anvendelsen af reserven er afhængig den enkeltes tid og mulighed for, ved siden af sit civile arbejdsliv, at gennemføre militær uddannelse samt deltage i egentlige indsættelser eller anden opgaveløsning.
Der er i dag ca. 2.850 reservister i det samlede forsvar.

Frivillige i Hjemmeværnet  har en kontrakt med Hjemmeværnet om frivillig tjeneste i Hjemmeværnets enheder.
Anvendelsen af Hjemmeværnets frivillige er afhængig den enkeltes tid og mulighed for, ved siden af sit civile arbejdsliv og opgaverne i Hjemmeværnet, at gennemføre militær uddannelse samt deltage i egentlige indsættelser/udsendelser. Særligt for Hjemmeværnet er muligheden for at opstille mindre enheder, der kan stilles til rådighed for Forsvarets opgaveløsning.
Der er i dag ca. 45.000 frivillige i Hjemmeværnet, hvoraf ca. 15.000 er aktive.

Reservestyrken som element i Totalstyrkekonceptet
Formålet med totalstyrkekonceptet er at muliggøre, at Forsvaret rationelt og fleksibelt kan tilvejebringe den samlede personelkapacitet med netop de kompetencer, der under de givne vilkår skal til for at løse Forsvarets operative opgaver og øvrige opgaver. Totalstyrkekonceptet skal understøtte, at Forsvaret i tider med mange forandringer fleksibelt kan tilpasse og tilvejebringe de kompetencer, der er nødvendige for opgaveløsningen i hele spektret fra krig til fred.

Til støtte for ovenstående, men også som et formål i sig selv, skal totalstyrkekonceptet styrke Forsvarets tilknytning til og sammenhæng med samfundet og blandt andet herved skabe forståelse for og opbakning til Forsvarets opgaveløsning.

Målet med totalstyrkekonceptet er, at Forsvaret til enhver tid har den mest hensigtsmæssige  balance i sammensætningen af fastansatte, personel af reserven og frivillige i Hjemmeværnet.

Hvordan anvendes reservestyrken?

Det aktuelle forsvarsforlig tilsiger en øget og en bredere anvendelse af Reservestyrken. Denne beslutning har blandt andet sin oprindelse i arbejdet med ”Forsvarets fremtidige anvendelse af personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige” under det forrige forlig – også kendt som HR-delstrategi 9.

Implementeringen af forliget er nu i fuld gang. Den overordnede implementeringsplan omfatter en lang række forligsinitiativer, hvoraf særligt to er interessante i relation til reserven. Det primære initiativ i den forbindelse drejer sig om ’Udvikling af reserven’ og det andet omhandler ’Totalforsvarsstyrken’. Sidstnævnte er relevant for reserven, da funktionerne som førere for den kommende større totalforsvarsstyrke skal bemandes med personel af reserven.
 
Den overordnede policy for reservens anvendelse er, at den skal være en integreret del af forsvaret og at den direkte eller indirekte skal bidrage til den samlede styrkelse af forsvarets operative kapaciteter.

Forsvaret tilføres i forliget flere opgaver, hvorfor der også kommer flere opgaver til reserven, der skal indgå i og støtte Forsvarets og Hjemmeværnets enheder. Reserven skal medvirke til at skabe redundans og robusthed samt tilføre yderligere kompetencer. Det betyder, at der fremadrettet vil være flere reservister og flere ressourcer til deres aktiviteter.

Den samlede reservestruktur øges på den baggrund med minimum ca. 600 soldater, som skal skabe en større robusthed i værnenes operative enheder, til internationale og nationale operationer samt supplere føringsstrukturen i totalforsvarsstyrken.

Anvendelse og organisering af Reservestyrken vil være styret af de fremtidige operative behov i værn og kommandoer med en integrering af reservisterne i de operative enheder og stabe eller deres støttefunktioner. Myndighederne vil derfor her have mulighed for at ændre den hidtidige anvendelse af reserven, hvor det er relevant – fx på baggrund af den øgede vægtning af løsningen af nationale opgaver eller opgaver i nærområdet.
Kvantitativt er den overordnede målsætning at komme op på en samlet størrelse, der svarer til den aktuelle størrelse, som er ca. 2.800 reservister, plus tilvæksten på de 600; altså i alt ca. 3.400 reservister. Fordelingen af disse vil være styret af de operative behov. Det samlede antal reservister (inkl. tilvæksten) vil netop blive fordelt mellem Forsvarets og Hjemmeværnets myndigheder på baggrund af de operative behov.

Kvalitativt vil den justerede anvendelse give behov for en kompetenceudvikling for nogle reservister, så den ’nye’ reserve også bliver rustet til at løse disse kendte og/eller nye opgaver. Der er derfor lavet en overordnet plan for mulige karriereveje samt et uddannelseskoncept for reserven. Uddannelseskonceptet vil i maksimalt omfang være integreret i Forsvarets og Hjemmeværnets fremtidige samlede uddannelseskoncept for det faste personel. Det vil samtidig sætte fokus på at tilgodese reservisternes ofte begrænsede muligheder for at deltage i længerevarende uddannelsesforløb med tilstedeværelsesbehov samt give mulighed for, at de også kan udnytte deres civile kompetencer, hvor det er relevant.

Der skal også skabes eller udvikles optimale rammer og vilkår for reservisterne. Her kan bl.a. nævnes, at InterForce på Employer Support-området allerede er styrket og bl.a. er godt i gang med etablering af en ambassadørordning, der har til formål at styrke relationerne til reservestyrkemedlemmers civile arbejdsgivere. InterForce har tillige påbegyndt en stor opgave med at få udarbejdet en ’kompetencehåndbog’, der kan hjælpe til at forklare – på almindeligt dansk – hvor mange gode og relevante faglige og personlige kompetencer uddannelse og tjeneste i forsvaret giver/har givet den enkelte soldat på de forskellige niveauer.
Der arbejdes endvidere på en forenkling af de administrative processer i forbindelse med arbejdstid, tjenesterejser mv. i forbindelse med indkommanderinger.
 
Selve implementeringen er i 2019 påbegyndt med etablering af de tilpassede strukturer for reservisterne, hvorefter stillingerne skal bemandes – indledningsvis med de eksisterende reservister. Tilvæksten af reservister skal herefter skabes ved en løbende og stigende rekruttering i årene 2020 til 2023. Tilsvarende forventes relevante uddannelser etableret med de første i 2019 og herefter en udbygning i takt med behovet for disse uddannelser.
Sidst opdateret 24-05-2019 - kl. 14:00