Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


KOMMANDANTGÅRDEN

I 1725 blev Kommandantgården bygget af entreprenøren Mathis Wulff. Bygningen er ligesom resten af Kastellet fredet.
Kommandantgården ligger i den østlige ende af Kastellets hovedakse med Paradepladsen midtfor og Kastelskirken med den gamle Arrest som en effektfuld afslutning af den brede hovedakse mod vest.

Bygningens historie
Det var den danske general bygmester, Elias David Haüsser, der i 1725 fik til opgave at stå for projekteringen af den nye Kommandantbolig og Arresten, som blev opført samme år. Indtil 1725 havde Paradepladsen ingen klar afgrænsning mod øst. Her lå en gammel smedebygning og nogle mindre skure uden arkitektonisk plan. Med Häussers projekt fik pladsen en værdig afslutning mod øst. Hovedfløjen er vendt mod Paradepladsen og fremtræder med sit høje afvalmede tag med en monumental styrke, som danner et smukt sidestykke til Kirken og Arresten mod vest. Den gamle smedebygning fandt anvendelse som sidefløj til det nye anlæg, men blev omkring midten af 1800-tallet erstattet af det nu stående grundmurede sidehus. Få årtier forinden var hovedfløjen blevet renoveret, vinduerne på 1. sal fornyet og interiøret moderniseret. Samtidig blev de oprindelige murede indfatninger om vinduerne i den øverste etage fjernet og det nuværende facadeudtryk skabt. Man må således forestille sig, at facaden ud mod Paradepladsen var udsmykket med murede indfatninger omkring alle vinduer svarende til indfatningerne om vinduerne på Arrestbygningen. De arkitektoniske fællestræk ved de to bygningsværker – skabt af Häusser – er i dag mindre synlige, men har i sin tid haft en markant effekt.

Kommandantgården har været ramme om mange hændelser og har huset fremtrædende personligheder. En enkelt episode skal omtales. Statskuppet, der begyndte efter hofballet den 17. januar 1772 og endte med henrettelsen af geheimeminister/statsminister J.F. Struensee og dronning Caroline Mathildes landsforvisning. Struensee blev om morgenen den 17. januar arresteret og ført til Kastellet. Her blev han modtaget af kommandanten, general von Hoben, og indsat i et af værelserne i Kommandantboligen. Først nogle dage senere blev Struensee overført til Arresten bag Kirken. Forhøret fandt sted de følgende uger i Kommandantgårdens Parolesal. Struensee blev dømt for højforræderi og henrettet på Øster Fælled den 28. april samme år.

Istandsættelse
I juni 2015 blev en gennemgribende istandsættelse af Kommandantgården påbegyndt. Da bygningen er fredet, har alle bygningsdele fra mursten til træværk, som blev nedtaget, gennemgået en restaurering og er blevet genbrugt i det omfang, det har været muligt. Istandsættelsen sluttede i sommeren 2016.

Istandsættelsen af bygningen har betydet:
  • Nyt terrændæk
  • Nyt kloakanlæg
  • Istandsættelse af alle etager
  • Udskiftning af ét-strenget varme anlæg til to-strenget
  • Udbedring af sætningsskader på vægge
  • Istandsættelse af facader
  • Udbedring af svamp og rådskader i tagstruktionen og indvendige dæk samt remme i bindingsværks-vægge
  • Istandsættelse af indvendige døre paneler og træværk
  • Nyt fast undertag og tagsten
  • Nye køkken- og toiletrum

Efter istandsættelsen af Kommandantgården benyttes 1. etage af Søofficersforeningen. Stue etagen skal rumme et Informationscenter i tilknytning til "Monument over Danmarks Indsats efter 1948", som forventes klar til sommeren 2018.

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse v/Arkitekt Camilla Hauch Fenger
Totalrådgiver: Fogh & Følner Arkitekt firma A/S v/Arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Stig Andersen
Fagtilsyn: Fogh & Følner Arkitekt firma A/S v/ Bygningskonstruktør Poul Gehler Madsen
Rådgivende Ingeniør: Jørgen Nielsen A/S v/ Ingeniør Erik Nielsen
Hovedentreprenør: CH Byg A/S v/projektleder Carsten Jensen