Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Januar 1944
Samtidig med at viceadmiral Vedel i sin egenskab af direktør for Marineministeriet, fungerer som en del af det  såkaldte "departementschefstyre", etablerer han en illegal marinestab, der skal holde kontakt med søværnets personel og dettes deltagelse i modstandskampen. Denne stab, kaldet "Elverhøj", ledes af kommandørkaptajn K. Lundsteen. Navnet Elverhøj hentydede til, at staben mødtes hver dag kl. 11.


1. januar 1749
Der indføres nyt uniformsreglement, der ændrer officersuniformen fra rød til grå kjortel, med guldknapper, røde ærmeopslag, vest og bukser. Dette reglement eksisterer frem til 1755.


1. januar 1784
Der indføres røde kraver på officersuniformen.


1. januar 1959
Søværnets Havariskole oprettes og underlægges Skibs- og Maskininspektionen. Skolen placeres på Margretheholm. Indgik 1970 under Søværnets Teknikskole.


1. januar 1970
Marinestaben oprettes.


1. januar 1991
Søværnets Taktikskole og Søværnets Våbenskole slås sammen til Søværnets Taktik- og Våbenskole.


1. januar 1991
Søværnets Eksercerskole ændrer navn til Søværnets Grundskole. Søværnets Værnepligtsforvaltning flyttes samtidig fra Forsvarskommandoen til Søværnets Grundskole.


1. januar 1996
Istjenesten overføres fra Erhvervsministeriet til Forsvarsministeriet som et led i aftale om Finanslov 1996 og Forsvarets ordning 1995-1999. SOK overtager ansvaret for den praktiske gennemførelse.


1. januar 2000
Søværnet overtager ansvaret for den operative udførelse af opgaver i relation til havmiljøet fra miljøministeriet.


1. januar 2001
2. og 4. Eskadre sammenlægges og benævnes fremover 2. Eskadre. Søværnets Taktiske Stab oprettes.


1. januar 2001
Færøernes Kommando sammenlægges med Flyvestation Thorshavn til en ny Færøernes Kommando.


2. januar 1739
Søetatens Konstruktionskommission oprettes. Den skal løbende godkende skibskonstruktioner og følge bygningen af Flådens skibe. Fra 1825 benævnt konstruktions- og regleringskommissionen og fra 1862 Værftskommissionen.


3. januar 1728
Operahuset ved Amalienborg anvises Søe- og Landcadet-Compagnierne til indkvartering.


3. januar 1765
Marinens Bibliotek oprettes.


4. januar 1988
Kommandoen stryges på fregatterne PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE, hvorefter de udfases og udgår endeligt af Flådens tal 05 JUL 1990.


10. januar 2005
Søværnets største enhed nogensinde, det første støtteskib ABSALON, hejser kommando.


11. januar 1709
Peter Wessel antages som søkadet.


11. januar 1923
H.M. Kongens adjudantstab af Søværnet oprettes.


14. januar 1814
Freden i Kiel sluttes mellem Danmark og England-Sverige; den i over 400 år bestående forening imellem den danske og norske Flåde afbrydes.


15. januar 1953
Den tidligere Luftmarinestation overgår til Søværnskommandoen og etablissementet benævnes herefter Margretheholm


15. januar 2002
Frømandskorpset deltager i Operation ENDURING FREEDOM i Afghanistan og gennemfører sammen med Jægerkorpset meget vanskellige operationer. Deltagelsen ophører 04 JUN 2002.


18. januar 1723
Øen Christiansholm ("Motzmanns Plads") købes af Søetaten og inddrages i Nyholm. Den sælges i 1866.


20. januar 1782
Fregatten "Bornholm", chef kaptajn Mathias Bille, på togt til Vestindien bjærger sig som havarist efter 4 ugers storm og 6 dages orkan i Nordatlanten ind til New Port Prat  på Irlands Nordvestkyst; 130 mand af besætningen går syge og vanvittige i land, chefen dør af overanstrengelse.


21. januar 1696
Første flagreglement for Flåden. I dette bestemmes flagets indbyrdes proportioner, samt at brug af vimpler er forbeholdt Flådens skibe. Denne sidste bestemmelse synes dog ikke at være blevet overholdt.


23. januar 1951
Hospitalsskibet JUTLANDIA udsendes på sit første af i alt tre togter under FN's Enhedskommando til Korea, ekspeditionschef kommandør Kai Hammerich. Ekspeditionen afsluttes ved hjemkomsten fra det 3. togt, 16 OKT 1953.


25. januar 1957
Orlogskutteren TERNEN forliser ved Ravns Storø, Grønland, formentlig som følge af overisning. Hele besætningen på 8 mand omkommer.


28. januar 1631
Kong Christian IV's rigsråd tiltræder planen om Nyboders bygning som fri våning for Holmens faste stok (Botzmænd)


28. januar 1926
Motorbådsforeningen stiftes og underlægges senere marinestaben, første formand orlogskaptajn Barfod.


29. januar 1750
Tegningerne til orlogsværftet og fæstningen ved Staværn i Norge approberes af kong Frederik  V og kaldes Frederiksværn.
(Oprindelig foreslået i 1724.) Kommandørkaptajn H.R. Schumacher første chef for ekvipages der.


29. januar 1801
Holmens Hæderstegn (Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten) indstiftes ved kgl. åbent brev på kong Christian VII's fødselsdag.


30. januar 1739
Søartilleriet oprettes kong Christian d. VI, idet det fra 1534 for Flåden og hæren fælles artilleri da adskilles.
Oberstløjtnant K. Thye ansættes som første søtøjmester.