Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Forsvarets chefkursus, hold 2018-19 (tidligere kursus i helhedsledelse)


Forsvarets chefkursus, hold 2018-19 (tidligere kursus i helhedsledelse)

Kunne du tænke dig at udvikle dine kompetencer inden for håndtering af kritiske og komplekse ledelses- og beslutningsprocesser i politisk-professionelle relationer? Samt udforske og skabe handlingsrum i eget og andres chefvirke? Muligheden for at danne et stærkt netværk på tværs at Forsvarsministeriets koncern, som kan bidrage til styrkelsen af din helhedsorientering og give mulighed for sparring og inspiration? Så skal du søge Forsvarets chefkursus. Ansøgningsfrist 31. maj 2018 (læs mere om frist nedenunder).
Om os
Kurset er primært for oberster/kommandører (M402), vicedirektører/brigadechefer (U400 i Beredskabsstyrelsen) eller ækvivalerende civile chefer (C400), der udøver chefvirke i spændet mellem professionel og politisk ledelse.
Vi udbyder ca. 20 pladser på kurset i 2018, og modulerne afholdes formentligt på Høveltegaard.
Om stillingen
Formålet:
Koncernens chefer styrker ledelse af såvel egen organisation som koncernen som helhed. Cheferne øger hertil deres kompetencer til at håndtere kritiske og komplekse ledelses- og beslutningsprocesser i politisk-professionelle relationer. Herunder bliver de i stand til at udforske og skabe handlingsrum i eget og andres chefvirke.

Efter afslutningen af kurset vil kursisten have opnået følgende I/ viden, II/ færdigheder og III/ kompetencer.

I/ Viden:
- Om aktuelle politiske og professionelle krav til udøvelse af chefvirke og om måden hvorpå disse krav udvikler sig.
- Om vilkår for udøvelse af chefvirke, herunder om koncernens aktuelle situation, udfordringer, styringstendenser og udviklingsretning
- Om udfordringer for chefvirke i foranderlige og komplekse beslutningsprocesser, der inkluderer vidt forskellige samtidige kvalitetskriterier
- Om udviklingstendenser i den militære professionsdannelse nationalt og internationalt.

II/ Færdigheder:
- Med fælles sprog fra Forsvarets ledelses- og styringsgrundlag samt fra kursets øvrige begrebsrepertoire at kunne anvende kritisk refleksion som ressource til kritiske realitetsafprøvning af chefvirkets problemløsning og beslutningsprocesser
- At virke som kritiske styringsaktører, der opsøger og former nye handlemuligheder i det aktuelle ledelsesrum i en kompleks politisk og fagprofessionel kontekst
- At kunne understøtte udviklingen af militær professionalisme gennem et chefvirke, der styrker professionel legitimitet.

III/ Kompetencer:
Udøver chefvirke i den militære profession, i den politisk-professionelle ledelsesrelation og i de hermed forbundne komplekse beslutningsprocesser, gennem:
- Analytiske, innovative og dialogiske færdigheder
- Udforskning af ledelses paradokser og håndtering af politisk-professionelle spændinger
- Koordinering af flere samtidige interesser ved nytænkning af ledelsesmæssige opgaver og udfordringer
- Udøvelse af en kritisk kompetence i spændet mellem historisk udviklet professionalisme og hyppige forandringskrav

Ovenstående med henblik på at skabe fælles handlingsgrundlag i koncernens chefvirke.

Forløb og metode:
Kurset indledes med en målsætningssamtale sammen med en intern udviklingskonsulent, der afklarer den personlige kompetenceudviklingsplan for deltagelse i kurset. Her anvendes MPI-test (Management Paradox Indicator). Derefter gennemføres fem tilstedeværelsesmoduler, hvor der arbejdes med kursets videns-, færdigheds- og kompetencemål i tæt relation kompetenceudviklingsplanen:

Modul 1: Chefvirke mellem politik og profession
Oplæg, dialog og gruppearbejder om det militære chefvirke i spændet mellem eksterne krav til god arbejdsgiveradfærd og interne selvforståelser af militær-professionelt chefvirke.

Modul 2: Chefvirke mellem relationer og resultater
Oplæg, dialog og gruppearbejder om det militære chefvirke i spændet mellem krav til militære chefers relationelle og resultatorienterede virke.

Modul 3: Chefvirke mellem stabilitet og fornyelse
Oplæg, dialog og gruppearbejder om det militære chefvirke i spændet mellem krav til militære chefers stabiliserende og fornyende virke.

Modul 4: Chefvirke mellem ære og pligt
Oplæg, dialog og gruppearbejder om det militære chefvirke i spændet mellem den militære embedsmands lydighedspligt opad og forbundenhed nedad som ramme for opgaveløsningen.

Modul 5: Chefvirke syntese og udblik
Fremlæggelse og drøftelse af individuelle synteseopgaver, der afspejler kursets kompetencemål.

Der gennemføres som en del af modul 5 en udenlands studietur af 2 dages varighed. Formålet hermed er at underbygge og kvalificere læringsudbyttet fra kurset i den nationale ramme med erfaringer med chefvirke fra en relevant partnernation.

Undervisnings- og studiemetoder:
Der arbejdes under hele forløbet i faste grupper, der faciliteres af interne udviklingskonsulenter/studievejledere.

Der arbejdes på alle moduler med videreudvikling af den personlige kompetenceudviklingsplan.

Der arbejdes mellem modulerne med selvvalgte afprøvninger af nye handlingsmuligheder i eget chefvirke, som deles med øvrige deltager i grupperne, som en del af læringsaktiviteten.

Modulerne har indlæg af generaler/admiraler, ækvivalerende civile chefer samt andre interne og eksterne fageksperter inden for de behandlede temaer, der på forskellige måder iagttager udviklingen i krav til og vilkår for udøvelse af chefvirke.

I grupperne arbejdes med chefvirke i forhold til egne enheders udfordringer i helheden. Her tilbydes mulighed for sparring med ligeværdige chefer og de tilknyttede interne konsulenter om de personlige udfordringer som chef.

Kurset er orienteret mod praksis i alle uddannelseselementer og anvender hertil en forskningsbaseret forståelsesmodel for chefvirkets retfærdiggørelse og dets udvikling spændet mellem konkurrerende principper for godt chefvirke. Herunder og med henblik på at udvikle handlingsrum i chefvirket trækkes der på state-of-the-art paradoksteori og en lang række højt relevante og aktuelle perspektiver på god ledelse. Hertil vil der, foruden de eksterne oplæg, være litteratur til forberedelse af de enkelte moduler.

Bemærkninger:
Forsvarets Ledelsesgrundlag (FKO DIR 121-1) forudsættes kendt og vil danne referenceramme under hele kurset.

Følgende uddannelser på www.fels.dk kan med fordel være gennemført inden kursusstart:
- Forsvarets Ledelsesgrundlag (er kun på Internettet)
- Kodeks VII – Syv centrale pligter
- FOKUS samtaleleder
- Stabsmetodik – håndbog i stabstjeneste (er kun på Internettet)

SAP ID:
01674684

Objekt forkortelse:
EMCHHLD
Om dig
Udover at du opfylder de formelle krav til uddannelse og ansættelsesniveau, er det vigtigt, at du er motiveret for personlig og faglig udvikling. Med din erfaring og forudgående akademiske baggrund fra officersuddannelsen eller andre uddannelser skal du aktivt bidrage til den samlede læring på kurset. Du skal være indstillet på, at din deltagelse, interaktion og sparring med medstuderende, lærerne samt din arbejdsplads er en væsentlig del af at opnå resultater og af at skabe et motiverende og engageret studiemiljø. Det er vigtigt, at du i forhold til dine øvrige arbejdsopgaver kan afsætte tid og engagement til deltagelsen i kurset.
Ansættelsesvilkår
Varighed:
Et års læringsforløb. Deltidsstudie.

Dato:
Gennemføres med fem moduler. Modulerne gennemføres som følger:
- Målsætningssamtale primo OKT 2018, ca. 2 timer, individuelt og læsning af pensum
- Modul 1, 13-16 NOV 2018
- Modul 2, 29-31 JAN 2019
- Modul 3, 19-21 MAR 2019
- Modul 4, 07-09 MAJ 2019
- Modul 5, 11-13 JUN 2019

Belastning:
Kursets samlede belastning forventes at være ca. 270 timer.

Omkostninger for kurset:
For interne kursister (FSV) finansierer enheden selv rejsen og time-dagpenge.
Prisen er ikke fastsat for eksterne kursister – kontakt kursuslederen for pris.

Ansøgning:
Ansøgning om optagelse til "Forsvarets chefkursus hold 2018-19" skal ske som motiveret ansøgning via linket her på siden ”send ansøgning”.
Ansøgningsfristen er 31. maj 2018. Såfremt anden dato fremgår andre steder skyldes det alene en systemteknisk begrænsning. Den korrekte ansøgnimngsfrist er 31. maj 2018!

Udvælgelse:
Efter ansøgningsfristens udløb vil der foregå en udvælgelsesproces. Svar vedr. optagelse eller afslag udsendes forventeligt omkring 15. juni 2018.

Spørgsmål til kursets faglige indhold eller gennemførsel kan rettes til nedenstående.

Kursusleder:
Major og Master i Voksenuddannelse Hans Lundsgaard. Tlf: 28297208. Fiin: fak-ilo-lu03. Internet: halu@fak.dk

Studievejleder:
Orlogskaptajn og ph.d Vilhelm Holsting. Tlf: 72817562. Fiin: fak-ilo-fo12. Internet: viho@fak.dk
Psykolog og ph.d Annemarie Damkjer. Tlf: 72817554. Fiin: fak-ilo-fo04. Internet: anda@fak.dk
Major og adjudant Michael Rose. Tlf: 72817527. Fiin: fak-ilo-un01. Internet: miro@fak.dk

Kursussekretariat:
Nina Rosenkrantz. Fiin: fak-pd-stu06. Internet: niro@fak.dk


Spørgsmål til ansøgning eller udvælgelse kan rettes til major og HR-konsulent Christian G.A. Krause på telefon 3266 5580 eller mail fps-ba-bs105@mil.dk.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
København
Lokation
Region Hovedstaden
Værn
Værnsfælles
Funktionsniveau
C400
Ansøgningsfrist
01.06.2018
Indrykningsdato
06.04.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier