Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Oplysning om behandling af personoplysninger i forbindelse med Forsvarets bistand til det nationale og internationale beredskab, herunder Forsvarets redningstjenester

Indholdsområde

 
 
 

Oplysning om behandling af personoplysninger i forbindelse med Forsvarets bistand til det nationale og internationale beredskab, herunder Forsvarets redningstjenester  

Dataansvarlig
Forsvarskommandoen er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Forsvarskommandoens adresse er Holmens Kanal 9, 1060 København K. Du kan kontakte Forsvarskommandoen telefonisk på tlf.: 7284 0000 eller via e-mail: FKO@MIL.DK.

Forsvarskommandoens CVR-nr.: er 16287180

Databeskyttelsesrådgiver
Forsvarskommandoens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes direkte på telefon,: 7284 0666 eller via mail på FKO-O-JUR06@MIL.DK.

Formål

Joint Operations Center og National Maritime Operations Centre under Forsvarskommandoen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Forsvarets bistand til det nationale og internationale beredskab, herunder bistand til andre myndigheders eller staters beredskabsforpligtelser
  • Eftersøgnings- og redningsoperationer
  • Transportopgaver for sundhedsmyndigheder
  • For at kunne træffe foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet
  • Myndighedskontakt til andre myndigheder, eksempelvis kontaktpersoner og vagthavende, herunder andre landes myndigheder og deres repræsentanter, med henblik på koordination, opgaveløsning og behandling af sager (blandt andet politiet, sundhedsmyndigheder og Søfartsstyrelsen)
  • Myndighedskontakt til skibes besætninger, passagerer, og firmaer. Dette vil typisk være i forbindelse med en retlig forpligtelse, eller når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse (bl.a. udbetalinger ved et forsikringsselskab)
  • For at kunne behandle sagen og efterfølgende dokumentere forløbet
  • For at kunne opnå en effektiv behandling af sager og holde styr på, hvilke sager, der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis

Retsgrundlag
Dine almindelige personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, d og e, jf. databeskyttelseslovens § 6.

Følsomme personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra c, f, g og h, jf. databeskyttelseslovens § 7.

Oplysninger om CPR-nummer behandles efter databeskyttelseslovens § 11. Der indsamles oplysninger fra CPR-registeret i medfør af CPR-lovens § 32, stk. 1

Oplysninger om strafbare forhold behandles efter databeskyttelseslovens § 8.
Dine personoplysninger behandles af Forsvarskommandoen, når det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Forsvarskommandoen er blevet pålagt.

Dine personoplysninger kan også blive behandlet, når det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Forsvarskommandoen.

Forsvarskommandoens myndighedsopgaver, der nødvendiggør behandling af dine personoplysninger, følger af lovbekendtgørelse om beskyttelse af havmiljøet og af samarbejdsaftaler med andre myndigheder ved løsning af de andre myndigheders opgaver.

Forsvarskommandoens myndighedsopgaver, der nødvendiggør dine personoplysninger, følger også af lovbekendtgørelse om Forsvarets formål, opgaver, organisation mv., herunder særligt cirkulære nr. 9058 af 31. oktober 1995 om samarbejdet mellem forsvaret og redningsberedskabet i fredstid.

Overførsler til tredjelande (lande uden for EU/EØS) kan konkret foretages, hvis overførslen vurderes nødvendig af hensyn til vigtige samfundsinteresser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra d, eller hvis overførslen er nødvendig for at beskytte den registrerede eller andre personers vitale interesser.

Forskning og statistik

Inden for Forsvarsministeriets koncern anvendes personoplysninger til forskning og til at udarbejde statistik/prognoser.

Der forskes primært på anonymiserede data, men i enkelte tilfælde vil data være personhenførbare. Dette vil i givet fald ske i henhold til databeskyttelseslovens § 10.

Kategorier af personoplysninger
Der behandles almindelige personoplysninger, der typisk omfatter kontaktoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, mv.

Der behandles følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, biometriske data samt oplysninger om CPR-nummer og oplysninger om strafbare forhold.

Modtagere af oplysninger
For at kunne behandle sagen vil Forsvarskommandoen dele dine oplysninger med de relevante myndigheder i Forsvarsministeriets koncern. Såfremt sagen måtte ende i en retssag, kan oplysningerne tillige overføres til ekstern juridisk rådgivning eller anden konsulent bistand.

Oplysningerne kan tillige blive fremsendt til andre myndigheder, f.eks. Rigspolitiet, Miljøstyrelsen, sundhedsmyndighederne og Søfartsstyrelsen i forbindelse med løsningen af myndighedsopgaver.

Sagens oplysninger vil også kunne blive rapporteret til udenlandske myndigheder og organisationer i henhold til internationale forpligtelser.

Kilder
Personoplysningerne stammer ofte fra personer, som selv henvender sig og afgiver personoplysninger under et opkald eller anden form for henvendelser. Oplysningerne kan også hidrøre fra 1-1-2 ved overdragelse af en sag fra politiet eller andre beredskabsmyndigheder, der er involveret i opgaven.

Opbevaring
Dine personoplysninger opbevares hos Forsvarskommandoen.
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Generelt opbevares oplysninger dog ikke længere tid, end hvad der er nødvendigt i henhold til gældende regler om journaliserings- og dokumentationspligt.

Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du kan i særlige tilfælde gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, selvom behandlingen er lovlig. Du kan gøre indsigelse mod behandling af oplysninger omkring dig, som er vurderet nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, eller sker til videnskabelige eller historiske forskningsformål.  Hvis du gør indsigelse, skal Forsvarskommandoen afveje på ny, om din særlige situation bør veje tungere end de lovlige grunde til, at dine personoplysninger bliver behandlet.

Klage til Datatilsynet
Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk.

 

Sidst opdateret 11-12-2019 - kl. 09:25

Databeskyttelsesrådgiver

Stine Breinholt Sloth

Mail: fko-o-jur06@mil.dk

Telefon: +45 7284 0666